Sơ đồ tổ chức

  Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần.ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua…

Xem thêm

MAC – Sứ mệnh

Kính thưa Quý vị! Quý vị đang tìm hiểu về META Architecture ( MAC ). Đó là niềm vui, niềm vinh hạnh cho chúng tôi được cung cấp những thông tin hữu ích cho Quý vị về bức tranh hoạt động của META Architecture của mình. META Architecture được thành lập và hoạt động với…

Xem thêm
Hotline 24/7: 0941 68 33 68